Dekanatsjugend

Dekanatsjugendpfarrer Andy Tirakitti
Dekanatsjugendreferent Alexander Loos
Dekanatsjugendreferent Holger Kramp

Dekanatsjugend
 http://www.dekanatsjugend-hersbruck.de

Jugendheim Grafenbuch
 http://www.grafenbuch.de